Regulamin | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Regulamin

 

Regulamin

6. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego

Toruń 27.09-06.10.2024 r.

 

§1 ORGANIZATOR

6. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego – Toruń 2024 – (dalej w treści jako Konkurs) organizowany jest w dniach 27.09.2024 r. – 06.10.2024 r. przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 01/92, NIP: 956-14-29-917.

§2 JURY

 1. Przewodniczącym Jury jest prof. Daniel Stabrawa.
 2. Skład członków międzynarodowego Jury zostanie podany przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Szczegółowe zasady pracy Jury określa Regulamin Prac Jury, który zostanie ustalony na pierwszym posiedzeniu Jury przed rozpoczęciem przesłuchań.
 4. Oceny członków Jury w trakcie trwania konkursu są tajne. Po zakończeniu Konkursu arkusze punktacyjne członków Jury zostaną upublicznione.
 5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

§3 UCZESTNICY

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć skrzypkowie wszystkich narodowości, urodzeni w latach 1989 – 2005.
 2. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.

§4 ZGŁOSZENIA

 1. Karta zgłoszenia do udziału w Konkursie jest opublikowana w formie elektronicznej na stronie www.lipinski-competition.com .Wypełniona i odręcznie podpisana karta zgłoszenia powinna być przesłana:
  a) drogą pocztową do Sekretariatu Konkursu nie później niż do 03.06.2024 r. Decyduje data stempla pocztowego, lub
  b) online w formie skanu w formacie .pdf lub pliku elektronicznego z podpisem elektronicznym na adres: violintorunattos [dot] art [dot] pl do dnia 03.06.2024 r. do godziny 23:59.
 2. Wymagane załączniki:
  a) karta zgłoszenia,
  b) 2 różne aktualne zdjęcia portretowe w formacie .jpg, min. 600 dpi – do wykorzystania w materiałach konkursowych,
  c) krótki życiorys artystyczny w języku polskim lub angielskim w formacie .doc, .docx, .odt lub .pdf, (zawierający max. 900 znaków),
  d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje muzyczne (nagrody, recenzje, dyplomy, itp.) z okresu nie więcej niż pięciu ostatnich lat,
  e) nagranie video przesłane drogą elektroniczną (za pomocą np.: link YouTube, DropBox, WeTransfer, Google Drive – z odblokowanym dostępem dla organizatorów Konkursu) lub płyta DVD przesłana pocztą, podpisana imieniem i nazwiskiem z nagraniem trzech utworów z poniższej listy:

  - J. S. Bach – Adagio i Fuga z I Sonaty na skrzypce solo g-moll BWV 1001 lub Grave i Fuga z II Sonaty na skrzypce solo a-moll BWV 1003 lub Adagio i Fuga z III Sonaty na skrzypce solo C-dur BWV 1005 lub Chaconne z II Partity d-moll BWV 1004,
  - N. Paganini – jeden z Kaprysów z op.1 do wyboru kandydata,
  - W. A. Mozart – pierwsza część Koncertu skrzypcowego z kadencją, nagrana z fortepianem lub orkiestrą; do wyboru Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219

  f) potwierdzenie wpłaty 50 EUR (bądź równowartość tej kwoty w PLN, zgodnie z bieżącym kursem z dnia wpłaty) na konto Organizatora podane w punkcie 6. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Koszty przelewu ponosi nadawca. 

 3. Nagranie video musi przedstawiać całą sylwetkę skrzypka i musi być nagrane bez cięć w trakcie utworu. Nadesłane płyty nie podlegają zwrotowi. Nadesłane nagrania są jedyną formą dopuszczenia do Konkursu. Dopuszczalny format pliku: mpeg4, avi, mov, webm, flv lub YouTube. Jakość nagrania: min. HD. 
 4. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy dostarczyć w języku polskim lub angielskim. Korespondencja z biurem organizatora Konkursu powinna odbywać się w języku polskim bądź angielskim.
 5. Na podstawie przesłanych nagrań Organizator dokona wstępnej kwalifikacji kandydatów. Komisja spośród kandydatów zakwalifikuje do Konkursu nie więcej niż 24 uczestników i wskaże nie więcej niż 5 kandydatów rezerwowych. Decyzję o kwalifikacji kandydaci otrzymają drogą elektroniczną w terminie do 30.06.2024 r. a lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostanie opublikowana na stronie www.lipinski-competition.com
 6. Po otrzymaniu decyzji kandydaci zakwalifikowani do I etapu Konkursu zobowiązani są wpłacić wpisowe w kwocie 150 EUR (bądź równowartość tej kwoty w PLN, zgodnie z bieżącym kursem z dnia wpłaty), na konto Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej:
  Bank Millenium
  IBAN: PL 23 1160 2202 0000 0000 6090 0773
  Kod SWIFT: BIGBPLPW
  W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko kandydata – Violin Competition 2024
 7. Wszelkie opłaty związane z wpłatą wpisowego ponosi kandydat. Wpłaty należy dokonać do dnia 07.07.2024 r. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi. Decyzja o zakwalifikowaniu i udziale w Konkursie jest równoznaczna z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 8. Brak wpłaty we wskazanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją uczestnika z udziału w Konkursie.
 9. Niekompletność zgłoszenia i wadliwy plik video lub niespełnienie któregokolwiek warunku określonego w niniejszym regulaminie mogą być podstawą do odrzucenia zgłoszenia.
 10. Organizator nie zwraca nadesłanych dokumentów i materiałów, które stają się jego własnością.

§5 KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIE

 1. Każdy uczestnik pokrywa koszty swojej podróży do Torunia i z powrotem.
 2. Organizator zapewnia noclegi (w przypadku braku dostępności pokoi jednoosobowych, Organizator zapewni pokoje dwu-, trzy- lub czteroosobowe) i wyżywienie (trzy posiłki dziennie) podczas udziału uczestnika w Konkursie. 
 3. Organizator nie zapewnia pokrycia kosztów noclegu uczestników w miejscach innych niż wskazane przez Organizatora. 
 4. Uczestnicy proszeni są o sprawdzenie ewentualnej potrzeby posiadania wizy wjazdowej do Polski. W przypadku takiej potrzeby Organizator dostarczy zaproszenie.
 5. Wszelkie osoby towarzyszące uczestnikom Konkursu, w tym akompaniatorzy przebywają w Toruniu na koszt własny.

§6 KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW KONKURSOWYCH

 1. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu Inauguracji Konkursu, tj. 27 września 2024 r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Konkursu w CKK Jordanki (Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń), okazując dowód tożsamości. Organizator ma prawo zweryfikować podane przez uczestnika w zgłoszeniu dane osobowe. Losowanie kolejności występów odbędzie się podczas Koncertu Inaugurującego 6. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. K. Lipińskiego w dniu 27.09.2024 r. o godz. 19:00. Obecność uczestników na losowaniu jest obowiązkowa. Wymagany jest strój wieczorowy.
 2. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, począwszy od litery wylosowanej publicznie w dniu 27.09.2024 r.
 3. Kolejność występów będzie zachowana do końca Konkursu.
 4. W przypadku potwierdzonej choroby lub innych uzasadnionych powodów, na pisemną prośbę uczestnika, Dyrektor Konkursu może wyrazić zgodę na przesunięcie występu uczestnika poza obowiązującą kolejność.

§7 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Program Konkursu składa się z trzech (3) etapów otwartych dla publiczności, (Organizator zastrzega sobie możliwość transmitowania poszczególnych etapów Konkursu na żywo) i obejmuje wykonanie z pamięci (poza sonatami w II etapie) następujących utworów:

  I ETAP – 28-30.09.2024 r.
  (maksymalnie 24 kandydatów)
  J. S. Bach – do wyboru para kompozycji:
  Adagio, Fuga z Sonaty nr 1 g-moll, BWV 1001
  LUB Grave i Fuga z Sonaty nr 2 a-moll, BWV 1003
  LUB Adagio i Fuga z Sonaty nr 3 C-dur, BWV 1005
  E. Ysaÿe – do wyboru jedna z kompozycji:
  6 Sonat op. 27
  Do wyboru jeden z kaprysów:
  N. Paganini - Kaprysy op. 1 Nr 4, 5 ,7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 24,
  H. Wieniawski – Kaprysy op. 10
  Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

  II ETAP – 01-02.10.2024 r.
  (maksymalnie 12 kandydatów)
  Każdy uczestnik wykona recital o czasie trwania 40-45 minut. Repertuar wybrany przez kandydata musi zawierać obowiązkowo dwie z poniższych propozycji:
  Do wyboru jedna z sonat:
  L. van Beethoven – nr 1, 3, 6, 7, 8, 10 oraz
  Jedna z kompozycji:
  K. Lipiński – Jeden z 3 Polonezów op. 9: nr 1 A-dur, nr 2 e-moll, nr 3 D-dur
  K. Lipiński – Rondo alla Polacca D-dur op. 17
  K. Lipiński – Fantazja i wariacje op. 33
  Materiały nutowe Karola Lipińskiego będą dostępne na stronie internetowej Konkursu.
  Pozostały repertuar z akompaniamentem fortepianu (do maksymalnego czasu 40-45 min.) do wyboru uczestnika. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

  III ETAP – FINAŁ 04-05.10.2024 r.
  (maksymalnie 6 uczestników)
  Jeden z następujących koncertów na skrzypce i orkiestrę:
  K. Lipiński – II Koncert skrzypcowy D-dur op. 21 „Wojskowy”
  M. Karłowicz - Koncert skrzypcowy A-dur op. 8
  H. Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22
  F. Mendelssohn-Bartholdy – Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 
  J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op. 47
  J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur op. 77
  L. van Beethoven - Koncert skrzypcowy D-dur op. 61

  Etap finałowy z orkiestrą poprzedzi konsultacja z dyrygentem oraz próba z orkiestrą. Spotkanie i próba są obowiązkowe.

  Koncert Laureatów – 06.10.2024 r.
   

 2. W każdym etapie Jury oceniać będzie poszczególnych wykonawców, po zakończeniu prezentacji.
 3. Uczestników obowiązuje strój koncertowy podczas występów we wszystkich etapach Konkursu, a także podczas Koncertu Laureatów.
 4. Zmiany w zgłoszonym do Konkursu programie są dozwolone przy zachowaniu terminu zgłoszenia zmian. Maksymalny termin zmiany programu to 10.07.2024 r.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przesłać materiały nutowe (dot. II etapu) dla akompaniatora do dnia 31.07.2024 r. drogą elektroniczną na adres: violintorunattos [dot] art [dot] pl lub drogą pocztową do Sekretariatu Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego.
 6. Organizator nie zapewnia materiałów nutowych dla uczestnika, za wyjątkiem kompozycji Karola Lipińskiego wykonywanych w II etapie Konkursu.
 7. Uczestnik powinien posiadać oryginalne materiały nutowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu korzystającego z własnych materiałów nutowych.

§8 AKOMPANIATORZY

 1. Organizatorzy zapewniają pianistę-akompaniatora każdemu uczestnikowi, który o to poprosi w karcie zgłoszeń. Uczestnikowi przysługuje jedna próba bezpłatna z oficjalnym pianistą konkursowym trwająca do 90 minut oraz jedna próba z orkiestrą dla finalistów.
 2. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Konkursie z własnym pianistą na swój koszt.
 3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie z własnym pianistą, uczestnikowi przysługuje jedna próba o czasie trwania do 90 minut.

§9 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Decyzją Jury przyznane zostaną trzy Nagrody Regulaminowe i tytuł Laureata:
  I Nagroda – 15 000 EUR brutto
  II Nagroda – 10 000 EUR brutto
  III Nagroda – 6 000 EUR brutto
 2. Zgodnie z polskim prawem podatkowym wszystkie wymienione nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu i zostaną pomniejszone o należne obciążenia. Podatek odprowadza organizator Konkursu.
 3. Zdobywcy trzech pierwszych nagród otrzymują tytuł LAUREATA KONKURSU. Pozostałych trzech uczestników finału otrzyma wyróżnienia w wysokości 2 000 EUR brutto każdy. Jury ma prawo zmiany układu i liczby nagród z zastrzeżeniem, że łączna kwota nagród nie ulegnie zmianie. W przypadku przyznania dwóch równorzędnych nagród rezygnuje się z przyznania kolejnej nagrody.
 4. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.
 5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów w dniu 06.10.2024 r. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i uczestnictwa w Koncercie Laureatów.
 6. Poza nagrodami regulaminowymi Jury przyzna także nagrody fundowane przez instytucje i osoby prywatne, m.in. w formie koncertów. O podziale nagród decyduje Jury konkursu.
 7. Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje i osoby prywatne winny być zgłoszone do Dyrektora Konkursu przed jego rozpoczęciem. Nagrody te będą miały charakter pozaregulaminowy i zostaną wręczone w dniu 06.10.2024 r.
 8. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest wystąpienie Laureata Konkursu w Koncercie Laureatów. Nieusprawiedliwiona nieobecność oznaczać będzie rezygnację z nagrody.

§10 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na utrwalanie audiowizualne jego artystycznych wykonań oraz jego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa majątkowe do wykonań utworów zaprezentowanych w Konkursie oraz do wypowiedzi i wywiadów udzielonych przez uczestnika, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie.
 3. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na korzystanie z wykonań konkursowych, wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię.
 4. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, do których mowa w §10, punkt 1 i 2, w szczególności zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym tłumaczeń na inne języki. Uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
 5. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie jego praw osobistych związanych z utworami wymienionymi w §10, punkt 1 i 2.
 6. Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych, o których mowa w §10, punkt 1-5 jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w szczególności:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera;
  b) wszelki obrót oryginałem albo egzemplarzami o których mowa w §10 punkt 6 lit.a, w szczególności wprowadzenie ich do obrotu, użyczenie lub najem;
  c) każde rozpowszechnienie w szczególności: emisja na żywo oraz wszelkie nadawanie, reemitowanie, w tym za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, a także udostępnianie (w tym z wykorzystaniem technologii strumieniowej) w Internecie, w innych sieciach informatycznych, kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych;
  d) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotów praw w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  e) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo nieograniczonego rozporządzania prawami, o których mowa w §10, w szczególności do przenoszenia ich na inne podmioty, zaś uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do wynagrodzenia.

§11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją i realizacją Konkursu. Dane mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym, współpracującym przy organizacji Konkursu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celem Konkursu.
 4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane osobowe w tym prawo do ich poprawiania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osób niezakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia i rozliczenia Konkursu. 

§12 INNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany przebiegu konkursu, w tym jego odwołania.
 2. Uczestnicy i ich pianiści mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia osób i instrumentów na czas trwania Konkursu. Jeśli Uczestnik posiada instrument zabytkowy (wiek ponad 55 lat) jest zobowiązany zgłosić jego wwiezienie do Polski władzom celnym, po przekroczeniu granicy kraju. Jeśli Uczestnik gra na wypożyczonym instrumencie, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający prawo do jego użytkowania.
 3. Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Przypadki sporne, dotyczące niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane jedynie w oparciu o polską wersję językową.
 4. Dyrektorem Konkursu jest Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, który w sprawach nieleżących w kompetencji Jury, ma prawo podejmować decyzje.
 5. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma Dyrektor Konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.
 6. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Sekretariatu Konkursu Organizatora:
  Toruńska Orkiestra Symfoniczna – Sekretariat Konkursu
  VIOLIN COMPETITION 2024
  Aleja Solidarności 1-3
  87 -100 Toruń, Polska
  tel.: +48 56 622 88 05
  violintorunattos [dot] art [dot] pl
  www.lipinski-competition.com
 7. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między Organizatorem, a kandydatem w sprawach uregulowanych w niniejszym Regulaminie.

 

KARTA ZGŁOSZENIA 2024

 

Materiały nutowe utworów Karola Lipińskiego (format .pdf)