Regulamin 2019

R E G U L A M I N
5. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego
Toruń 04-13.10.2019 r.

§1
ORGANIZATOR

5. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego – Toruń 2019 – organizowany jest w dniach 04.10.2019r. – 13.10.2019 r. przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Aleja Solidarności 1-3 , 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 01/92, NIP:956-14-29-917.

§2
JURY

1. Przewodniczącym Jury jest prof. Ilya Kaler.

2. Skład członków międzynarodowego Jury zostanie podany przed rozpoczęciem Konkursu.

3. Szczegółowe zasady pracy Jury określa Regulamin Prac Jury, który zostanie ustalony na pierwszym posiedzeniu Jury przed rozpoczęciem przesłuchań.

4. Oceny członków Jury są tajne.

5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

§3
UCZESTNICY

1. Udział w Konkursie mogą wziąć skrzypkowie wszystkich narodowości urodzeni po 04.10.1986 r.

§4
ZGŁOSZENIA

1. Karta zgłoszenia do udziału w 5. Konkursie jest opublikowana w formie elektronicznej na stronie www.violintorun.tos.art.pl. Wypełniona i odręcznie podpisana karta zgłoszenia powinna być przesłana drogą pocztową do Sekretariatu Konkursu nie później niż do 30.04.2019r. Decyduje data stempla pocztowego.

2. Wymagane załączniki:

a) karta zgłoszenia,
b) 2 różne aktualne zdjęcia portretowe w formacie .jpg, min. 600 dpi,
c) krótki życiorys artystyczny w języku polskim lub angielskim w formacie .doc, .docx., .odt lub .pdf, (zawierający max. 900 znaków),
d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje muzyczne (nagrody, recenzje, dyplomy, itp.), z okresu nie więcej niż pięciu ostatnich lat,
e) skan paszportu lub dowodu osobistego, potwierdzający wiek i narodowość kandydata,
f) nagranie video przesłane drogą elektroniczną (za pomocą np.: YouTube, DropBox, WeTransfer, Google Drive) lub płyta DVD przesłana pocztą, podpisana imieniem i nazwiskiem z nagraniem trzech utworów z poniższej listy:

– J. S. Bach – Adagio i Fuga z I Sonaty na skrzypce solo g-moll BWV 1001 lub Grave i Fuga z II Sonaty na skrzypce solo a-moll BWV 1003 lub Adagio i Fuga z III Sonaty na skrzypce solo C-dur BWV 1005 lub Chaconne z II Partity d-moll BWV 1004,
– N. Paganini – jeden z Kaprysów z op.1 do wyboru kandydata,
– W. A. Mozart – pierwsza część Koncertu skrzypcowego z kadencją, nagrana z fortepianem; do wyboru Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219.

3. Nagranie video musi przedstawiać całą sylwetkę skrzypka, sfilmowanego z odległości nie większej niż 5 m. Nadesłane płyty nie podlegają zwrotowi. Nadesłane nagrania są jedyną formą dopuszczenia do Konkursu. Dopuszczalny format pliku: mpeg4, avi.

4. Kwalifikacja kandydatów na podstawie przesłanych nagrań dokonana będzie przez Organizatora. Skład komisji zostanie podany do dnia 17.05.2019 r. Komisja spośród kandydatów zakwalifikuje do konkursu nie więcej niż 24 uczestników i wskaże nie więcej niż 5 kandydatów rezerwowych. Decyzję o kwalifikacji kandydaci otrzymają w terminie do 17.06.2019 r. a lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie będzie umieszczona na stronie www.violintorun.tos.art.pl.

5. Po otrzymaniu decyzji kandydaci zakwalifikowani do I etapu zobowiązani są wpłacić wpisowe w kwocie 200 euro (równowartość tej kwoty w PLN, zgodnie z bieżącym kursem z dnia wpłaty), na konto Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej:

IBAN: PL 49 1160 2202 0000 0000 6171 9276
Kod SWIFT: BIGBPLPW
W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko kandydata – Violin Competition 2019

6. Wpłaty należy dokonać do dnia 01.07.2019 r. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi. Decyzja o zakwalifikowaniu i udziale w Konkursie jest równoznaczna z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

7. Brak wpłaty we wskazanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją uczestnika z udziału w Konkursie.

8. Niekompletność zgłoszenia i wadliwy plik DVD mogą być podstawą do odrzucenia zgłoszenia.

9. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.

§5
KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIE

1. Każdy uczestnik pokrywa koszty swojej podróży do Torunia i z powrotem.

2. Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie (trzy posiłki dziennie) podczas udziału uczestnika w Konkursie.

3. Uczestnicy proszeni są o sprawdzenie ewentualnej potrzeby posiadania wizy wjazdowej do Polski. W przypadku takiej potrzeby Organizator dostarczy zaproszenie.

4. Wszelkie osoby towarzyszące uczestnikom Konkursu przebywają w Toruniu na koszt własny.

§6
KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW KONKURSOWYCH

1. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu Inauguracji Konkursu, tj. 4 października 2019r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Konkursu, okazując dowód tożsamości. Losowanie kolejności występów odbędzie się podczas Koncertu Inaugurującego 5. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. K. Lipińskiego – Toruń 2019 w dniu 04.10.2019 r. o godz. 19:00. Obecność uczestników na losowaniu jest obowiązkowa. Wymagany jest strój wieczorowy.

2. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, począwszy od litery wylosowanej publicznie w dniu 04.10.2019 r.

3. Kolejność występów będzie zachowana do końca Konkursu.

§7
PRZEBIEG KONKURSU

1. Program Konkursu składa się z trzech (3) etapów otwartych dla publiczności, transmitowanych na żywo i obejmuje wykonanie z pamięci (poza sonatami w II etapie) następujących utworów:

I ETAP – 05-07.10.2019 r.
(maksymalnie 24 kandydatów)

J.S. Bach – Sonata lub Partita na skrzypce solo,
E. Ysaÿe – Sonata Nr 3 lub 6, op. 27
Jeden z kaprysów na skrzypce solo N. Paganiniego lub H. Wieniawskiego z poniższej listy:
N. Paganini, op. 1 Nr 4, 5 ,7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 24,
H. Wieniawski – L’ecole Moderne, op. 10 (dowolny kaprys)

II ETAP – 08-09.10.2019 r.
(maksymalnie 12 kandydatów)

Każdy uczestnik wykona recital o czasie trwania 40-45 minut. Repertuar wybrany przez kandydata musi zawierać obowiązkowo dwie z poniższych propozycji:

Jedną z Sonat na skrzypce i fortepian L. van Beethovena z poniższej listy:
Nr 1, 3, 6, 7, 8, 10

Jedną z poniższych kompozycji Karola Lipińskiego:
K. Lipiński – Jeden z 3 Polonezów op. 9: nr 1 A-dur, nr 2 e-moll, nr 3 D-dur.
K. Lipiński – Rondo alla Polacca D-dur, op. 17
K. Lipiński – Fantazja i wariacje op. 33.

Materiały nutowe Karola Lipińskiego będą dostępne na stronie internetowej Konkursu.
Reszta repertuaru (do maksymalnego czasu 40-45 min.) – dowolna z akompaniamentem fortepianu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie koncertów na skrzypce i orkiestrę. Kolejność wykonywanych utworów dowolna.

III ETAP – FINAŁ 11-12.10.2019 r.
(maksymalnie 6 uczestników)

Jeden z następujących koncertów na skrzypce i orkiestrę:

K. Lipiński – II Koncert skrzypcowy D-dur op. 21 „Wojskowy”,
K. Szymanowski – II Koncert skrzypcowy op. 61,
H. Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22,
F. Mendelssohn – Bartholdy – Koncert skrzypcowy e-moll op. 64,
P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op. 35,
B. Bartók – II Koncert Skrzypcowy BB 117.

Etap finałowy z orkiestrą poprzedzi konsultacja z dyrygentem oraz próba z orkiestrą.

Koncert Laureatów – 13.10.2019r.

2. W każdym etapie Jury oceniać będzie poszczególnych wykonawców, po zakończeniu prezentacji.

3. Uczestników obowiązuje strój koncertowy podczas występów we wszystkich etapach Konkursu.

4. Zmiany w zgłoszonym do Konkursu programie są dozwolone przy zachowaniu terminu zgłoszenia zmian. Maksymalny termin zmiany programu to 15.07.2019r.

5. Uczestnik zobowiązany jest przesłać materiały nutowe (dot. II etapu) dla akompaniatora do dnia 31.07.2019 r. drogą elektroniczną na adres: violintorun@tos.art.pl lub drogą pocztową do Sekretariatu Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego.

6. Organizator nie zapewnia materiałów nutowych dla uczestnika.

7. Uczestnik powinien posiadać oryginalne materiały nutowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu korzystającego z własnych materiałów nutowych.

§8
AKOMPANIATORZY

1. Organizatorzy zapewniają pianistę-akompaniatora każdemu uczestnikowi, który o to poprosi w karcie zgłoszeń. Uczestnikowi przysługuje jedna próba bezpłatna z oficjalnym pianistą konkursowym trwająca 1,5 godziny oraz jedna próba z orkiestrą dla finalistów.

2. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Konkursie z własnym pianistą na swój koszt.

3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie z własnym pianistą, uczestnikowi przysługuje jedna próba o czasie trwania do 1,5 godziny.

§9
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Decyzją Jury przyznane zostaną trzy Nagrody Regulaminowe i tytuł Laureata:

I Nagroda – EUR 20 000 + statuetka Astrolabium Mikołaja Kopernika
II Nagroda – EUR 15 000
III Nagroda – EUR 10 000

2. Zgodnie z polskim prawem podatkowym wszystkie wymienione nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu. Podatek odprowadza organizator Konkursu.

3. Zdobywcy trzech pierwszych nagród otrzymują tytuł LAUREATA KONKURSU. Pozostałych trzech uczestników finału otrzyma wyróżnienia w wysokości po 2000 euro każdy. Jury ma prawo zmiany układu i liczby nagród z zastrzeżeniem, że łączna kwota nagród nie może ulec zmianie. W przypadku przyznania dwóch równorzędnych nagród rezygnuje się z przyznania kolejnej nagrody.

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów w dniu 13.10.2019 r. w Toruniu. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody i uczestnictwa w Koncercie Laureatów.

5. Poza nagrodami regulaminowymi Jury przyzna także nagrody fundowane przez instytucje i osoby prywatne, m.in. w formie koncertów. O podziale nagród decyduje Jury konkursu.

6. Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje i osoby prywatne winne być zgłoszone do Dyrektora Konkursu przed jego rozpoczęciem. Nagrody te będą miały charakter pozaregulaminowy i zostaną wręczone w dniu 13.10.2019r.

7. We wszystkich etapach konkursu, w tym na Koncercie Laureatów, uczestników obowiązuje strój oficjalny/koncertowy.

§10
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na utrwalanie audiowizualne jego artystycznych wykonań oraz jego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu.

2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa majątkowe do wykonań utworów zaprezentowanych w Konkursie oraz do wypowiedzi i wywiadów udzielonych przez uczestnika, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie.

3. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na korzystanie z wykonań konkursowych, wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię.

4. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, do których mowa w §10, punkt 1 i 2, w szczególności zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym tłumaczeń na inne języki. Uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.

5. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie jego praw osobistych związanych z utworami wymienionymi w §10, punkt 1 i 2.

6. Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych, o których mowa w §10, punkt 1-5 jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera;

b) wszelki obrót oryginałem albo egzemplarzami o których mowa w 10 pkt 6 lit.a, w szczególności wprowadzenie ich do obrotu, użyczenie lub najem;

c) każde rozpowszechnienie w szczególności: emisja na żywo oraz wszelkie nadawanie, reemitowanie, w tym za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, a także udostępnianie (w tym z wykorzystaniem technologii strumieniowej) w Internecie, w innych sieciach informatycznych, kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych;

d) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotów praw w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

e) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

7. Organizatorowi przysługuje prawo nieograniczonego rozporządzania prawami, o których mowa w §10, w szczególności do przenoszenia ich na inne podmioty, zaś uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do wynagrodzenia.

§11
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator – Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO). Dane będą udostępniane lub powierzane do przetwarzania podmiotom zewnętrznym, współpracującym przy organizacji Konkursu.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celem Konkursu.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane osobowe w tym prawo do ich poprawiania, usunięcia oraz żądania zaprzestania przetwarzania.

§12
INNE

1. Uczestnicy i ich pianiści mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia osób i instrumentów na czas trwania Konkursu. Jeśli Uczestnik posiada instrument zabytkowy (wiek ponad 55 lat) jest zobowiązany zgłosić jego wwiezienie do Polski władzom celnym, po przekroczeniu granicy kraju. Jeśli Uczestnik gra na wypożyczonym instrumencie, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający prawo do jego użytkowania.

2. Uczestnicy Konkursu powinni posiadać ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu w Polsce.

3. Przypadki sporne, dotyczące niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane jedynie w oparciu o polską wersję językową.

4. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury, prawo decyzji ma Dyrektor Konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.

5. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Sekretariatu Konkursu:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
VIOLIN COMPETITION 2019
Aleja Solidarności 1-3
87 -100 Toruń, Polska
tel.: +48 56 622 88 05
violintorun@tos.art.pl
www.violintorun.tos.art.pl

6. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między Organizatorem, a kandydatem w sprawach uregulowanych w niniejszym regulaminie.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA (format pdf):

KARTA ZGŁOSZENIA

MATERAŁY NUTOWE KAROLA LIPIŃSKIEGO (format pdf):

Karol Lipiński – 3 Polonezy Op. 9,  Fantazja na motywach z opery „Krakowiacy i górale” J. Stefaniego Op. 33 na skrzypce i fortepian – AKOMPANIAMENT

Karol Lipiński – 3 Polonezy Op. 9,  Fantazja na motywach z opery „Krakowiacy i górale” J. Stefaniego Op. 33 na skrzypce i fortepian – GŁOS SOLOWY

K. Lipiński – Rondo alla Polacca op. 17 na skrzypce i fortepian – GŁOS SOLOWY

K. Lipiński – Rondo alla Polacca op. 17 na skrzypce i fortepian – AKOMPANIAMENT